Web aktualizovaný :

     December 21. 2010 18:45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

   - vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre platiteľov DPH    i ostatných

   - spracovanie mzdovej agendy – pracovné zmluvy, registrácia v poisť    ovniach, výplaty zamestnancov, mesačné poistné výkazy, štvrťročné    prehľady, ročné hlásenia a zúčtovania daní, ukončenia pracovného    pomeru, odhlásenia z poisťovní, zápočtové listy

   - ekonomické poradenstvo

   - účtovné poradenstvo

   - kontrola účtovníctva  / aj spätne /

   - vypracovanie interných smerníc a noriem

   - spracovanie účtovnej závierky - vypracovanie výkazov o príjmoch    a výdavkoch, majetku a záväzkoch, súvahy a výkazu ziskov a strát,    poznámok k účtovnej závierke, podkladov k daňovému priznaniu

   - zastupovanie v styku so správcom dane a poistného pri kontrolách

   - vypracovanie stanoviska  k účtovným problémom s dopadom na    ekonomiku a dane

   - príprava podkladov pre bankové úvery – sprostredkovanie , pomoc pri    vybavovaní, výber vhodnej banky

   - sprostredkovanie poistenia

   - zakladanie, transformácia a likvidácia spoločností

 
 
 
 
 
 

LINKY

 
Daňové riadiťeľstvo SR
Obchodný register SR
Živnostenský register SR
Ministerstvo financií SR
Zbierka zákonov SR
Ministerstvo hospodárstva
Daňové informácie
Národná Banka Slovenska
Slov. komora daňových poradcov
Slovenská komora audítorov
 
 

KONTAKT

 
 FIFTIE s.r.o.
 Jána Bottu 3
 974 01 Banská Bystrica
 tel.,fax: +421 48 415 60 71
 email: fiftie@fiftie.sk
 www: www.fiftie.sk
 

REKLAMA